Помощ за клиента

Помощ за клиента

ВАШИТЕ ПРАВА

В качеството си на ползвател на застрахователна услуга можете да подавате жалби срещу всяко действие/бездействие на Застрахователя. Жалбата се адресира до Застрахователя, като в същата изрично се посочва подател и номер на полицата/номер на щетата, по която се подава. Застрахователят регистрира всяка постъпила жалба в регистър „Жалби“ с входящ номер и дата на постъпване. По всяка отделна жалба, Застрахователят е длъжен да се произнесе в срок до един месец от постъпването й.

Можете да се запознаете с Вътрешните правила за организацията на дейността по уреждане на застрахователни претенции на ЗАД „Асет Иншурънс” АД на интернет адрес: http://www.assetins.bg/.

Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу Застрахователя пред Комисия по финансов надзор, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1000, ул. “Будапеща” № 16, както и пред други държавни органи. На разположение на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове в Република България.

В случай на неразрешен спор със Застрахователя всеки потребител на застрахователни услуги може да се обърне и към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 588; e-mail: adr.ins@kzp.bg.

———————————————————————————————————————————————————-

Coming Soon