Защита на личните данни

Защита на личните данни

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД („Дружеството”) зачита неприкосновеността на личния живот на всяко лице, което използва застрахователните услуги на Дружеството или обмисля такава възможност и гарантира в максимална степен защитата на личните данни, обработвани при осъществяване на търговската дейност на Дружеството. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, включително обвързващите разпоредби на европейското право с непосредствено действие. Основополагащите нормативни документи, регламентиращи допустимостта на обработването, условията, формите и пределите на обработката, закрилата и Вашите права по отношение на личните данни са Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.assetins.bg. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте:  физическо лице, ползвател на застрахователните услуги, предоставяни от Дружеството или сте упълномощен представител на такова лице;  физическо лице – представител на юридическо лице, което е ползвател на застрахователните услуги, предоставяни от Дружеството.

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД („Дружеството”, „ние”, „нас“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203066057, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

» Политика за поверителност

» Декларация за Бисквитки

» Уведомление за обработване на лични данни – служители и кандидати за работа

» Уведомление за обработване на лични данни – ползватели на застрахователни услуги

Coming Soon