ГО СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ГО СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всяка една застраховка се сключва съгласно Общи условия и Специални условия, в които се конкретизира видът и специфичността на отговорността.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  • ОТГОВОPНОСТ КЪМ ТPЕТИ ЛИЦА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПЪТНИЦИТЕ).

При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят ще обезщети Застрахования за всички суми, които ще бъдат предявени чрез съдебни искове към Застрахования и които той ще трябва да заплати като обезщетение въз основа на влязъл в сила съдебен акт на съд (включително съдебни разноски, присъдени срещу Застрахования), в резултат на телесно увреждане или щети от увреждане на имущество, причинени пряко от самолета, или от падащи от него предмети и/или тела.
Отговорността на Застрахователя е ограничена до сумите, посочени в застрахователната полица.

  • ГPАЖДАНСКА ОТГОВОPНОСТ КЪМ ПЪТНИЦИ

Застрахователят покрива в границите на определената в застрахователната полица застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди (включително съдебни разноски, присъдени срещу него) в случай на:
– случайно телесно увреждане на пътници, при качване, слизане и на борда на самолета;
– загуба или увреждане на багаж и лични вещи на пътници, произтичаща от инцидент  със самолета.
Отговорността на Застрахователя не може да надвишава размера на лимитите, посочени в застрахователната полица, намалени със сумите на съответните франшизи, ако се прилагат такива.

Coming Soon