Гражданска отговорност на автомобилистите

Гражданска отговорност на автомобилистите
Автомобилни застраховки

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Обект на застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
Застраховката се сключва само за МПС с валидни, български регистрационни табели.


СРОК

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година.
Сключването на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска в следните случаи:
1при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство – застрахователната полица се издава съобразно срока на валидност на регистрационния номер (регистрационния талон);
2. при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС – Застраховат се юридически лица – само в случаите, в които притежаваните от тях МПС са обект на предмета им на дейност – внос и продажба на МПС;
3. при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство – пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост по – висока от 30 км/ч. Към бавнодвижещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост по – висока от 30 км/ч;
4. при сключване на застраховка на самоходни машини – съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, селскостопанските и строителните машини и други подобни.
 Териториално покритие:

 • Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, страните членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и Княжество Андора, Република Сърбия и Конфедерация Швейцария.
 • При заплащане на допълнителна премия териториалното покритие може да се разшири с трети държави, членки на Межународното споразумение „Зелена Карта“.

 
СЕРТИФИКАТ „ЗЕЛЕНА КАРТА“

Сертификат “Зелена карта” е международен сертификат за наличие на застраховка „Гражданска отговорност”.

 • Без допълнително заплащане на застрахователна премия, валиден за териториите на държавите от ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия и Швейщария;
 • Срещу допълнителна премия за покритие в останалите държави-членки на споразумението „Зелена карта“ (Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Черна гора, Русия, Тунис, Турция и Украйна).

 
КОГА Е НЕОБХОДИМ СЕРТИФИКАТ „ЗЕЛЕНА КАРТА“

 • За страните-членки на ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия и Швейцария сертификат не се изисква при влизане на територията на съответната държава;
 • Задължителен е при пътуване във всички други държави-членки на споразумението, и се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при ПТП.

 
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

 • За събития, настъпили на територията на РБългария:
 • При едно пострадало лице, за всяко събитие – 2 000 000 лв.;
 • При две или повече пострадали лица, за всяко събитие – 10 000 000 лв.;
 • За вреди на имущество, за всяко събитие – 2 000 000 лв.
 • При събития, настъпили на територията на държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава, на територията, на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира МПС.


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя съгласно действаща тарифа по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД и има възможност да се коригира с отстъпки и надбавки ;
Отстъпките и надбавките се прилагат сумарно върху базовата застрахователна премия;
Застрахователната премия се заплаща еднократно, на 2 или 4 разсрочени вноски.

Coming Soon