Каско

Автомобилни застраховки

ОБЕКТ НА застраховката

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица собственици на моторни превозни средства (МПС).

Териториално покритие

Застрахователните договори имат териториално действие за Република България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП), Конфедерация Швейцария и страните членки на Международното споразумение „Зелена карта“.

Не се покриват рисковете „Кражба и Грабеж“, „Умишлен палеж и взривяване“, когато събитието е настъпило на териториите на страните членки на Международното споразумение „Зелена карта“, с изключение на страните от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.

Не се покриват рисковете „Кражба и грабеж” и „Умишлен палеж и взривяване” на МПС с чуждестранна регистрация извън територията на Република България.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Клауза „М“ – Минимално Каско

– пожар и/или експлозия, възникнал/и в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие, по време на покой на МПС и неработещ двигател;

– природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, случайно падане на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия; действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от естествено натрупване на сняг и лед.

Клауза „Р“ – Разширено Каско

– пожар и/или експлозия, възникнал/и в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие, по време на покой на МПС и неработещ двигател;

– пожар и/или експлозия възникнал/и при включване и работа на двигателя при престой, както и по време на движение на МПС;

– природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, случайно падане на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия; действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от естествено натрупване на сняг и лед.

– пътно-транспортно произшествие (ПТП) по време на движение или в паркирано състояние;

– злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично и химично въздействие върху застрахованото МПС.

Клауза „К“ – Кражба и грабеж

– кражба на на цяло МПС;

– грабеж на цяло МПС;

Клауза „П“ – Пълно Каско

– пожар и/или експлозия, възникнал/и в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие, по време на покой на МПС и неработещ двигател;

– пожар и/или експлозия възникнал/и при включване и работа на двигателя при престой, както и по време на движение на МПС;

– природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, случайно падане на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия; действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, увреждане от естествено натрупване на сняг и лед.

– пътно-транспортно произшествие (ПТП) по време на движение или в паркирано състояние;

– злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично и химично въздействие върху застрахованото МПС.

– умишлен палеж и взривяване.

– кражба на на цяло МПС;

– грабеж на цяло МПС;

СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва за срок посочен в полицата, влиза в сила от датата и часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало, и изтича в 24.00 часа на деня, указан за неин край.

При сключването на застрахователния договор кандидатът за застраховане трябва да представи в оригинал:

 • попълнено и подписано Въпросник – предложение по образец на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
 • свидетелство за регистрация на МПС или,
 • друг документ удостоверяващ собствеността на МПС (фактура, договор за покупко-продажба, митнически документи и други);
 • документ за самоличност на лицето, сключващо застраховката.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

 • ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД извършва оглед и заснемане на МПС преди сключването на застраховката, като за същия се издава протокол.
 • Задължително условие за покриване на рисковете по клаузи „К“ и „П“ на леки и товарни автомобили с общо тегло до 3,5 тона, както и микробуси до 15+1 места е наличието на функционираща сигнално охранителна – система със светлинна и/или звукова сигнализация. Наличието на имобилайзер не отменя задължението за наличие на сигнално – охранителна система. По преценка на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД може да се изиска поставянето на допълнителни или други по вид системи или устройства за защита.

АВАНСОВ БОНУС

За леки МПС до 15+1 места включително и товарни МПС с общо тегло до 3,5 тона включително, по искане на Застрахования към Клаузи „Р”- Разширено Каско и Клауза „П” – Пълно Автокаско, ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД може да предостави намаление на застрахователната премия при сключване на застраховката – по условие „Авансов Бонус”.

При настъпване на застрахователно събитие през срока на застраховката и заявяване на претенция пред ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, сумата на „Авансовия Бонус” става дължима и се заплаща от Застрахования при завеждане на претенцията.

В случай, че не са заявени застрахователни събития, не са изплащани и не предстои да бъдат изплащани обезщетения по конкретната полица, сумата на „Авансовия бонус” не се дължи от Застрахования.

САМОУЧАСТИЕ

По желание на Застрахования може да бъде договоренo самоучастие във всяка щета, в размер на избрана от него сума или процентна част.

БОНУС – МАЛУС СИСТЕМА

При сключване на договор за застраховка, застрахователната премия се коригира с отстъпка или надбавка / прилагане на бонус – малус система в зависимост от историята на щетимост на Застрахования по предходни полици, съгласно действаща тарифа на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Застрахователната сума е сумата, за която се застрахова МПС. Застрахователната сума се определя в лева, а по изрично желание на Застрахования – в евро.

Застрахователната сума на МПС се договаря между ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД и Застрахования и не може да надвишава действителната му стойност към датата на сключване на застрахователния договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е сумата, която Застрахованият заплаща и срещу, която ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД предоставя застрахователна защита за покрити по полицата рискове, като при настъпване на застрахователно събитие съгласно Общите условия по застраховката, заплаща на Застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума.

Застрахователната премия се определя от ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД на база на действащата към момента на сключване на застраховката тарифа и може да бъде коригирана с отстъпки или надбавки.

Застрахователната премия е дължима еднократно или до 4 (четири) броя разсрочени вноски в брой или по банков път.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката, Застрахованият е длъжен:

 • да уведоми незабавно ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД на денонощен (включително в неработни и празнични дни) дежурен телефон, указан в застрахователната полица и да отговори изчерпателно и вярно на поставените въпроси.
 • да уведоми незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, държавни органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и или др.), да изпълни всички свои задължения, посочени в Общите условия на застраховката, в Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове, както и да изиска издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието, с изключение на случаите, когато такива не се издават поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.
 • да уведоми и в писмен вид ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, но не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаване на събитието. При кражба или грабеж и злоумишлен палеж и взривяване този срок е 24 часа.
 • да вземе всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите на застрахованото

РАЗМЕР НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

При сключване на застрахователен договор по застраховка Каско, Клиентът има възможност да избере как да бъдат отстранени щетите по автомобила в случай на настъпило и покрито по условията на полицата застрахователно събитие.

Вариантите са в зависимост от възрастта на МПС и избрания начин на ликвидация:

„Официален сервиз“
 • покриват се разходи за ремонт на автомобила в сервиз на официален представител за марката за Република България или съгласно представени оригинални разходни документи / фактури за извършения ремонт. Предлага се за всички видове МПС на възраст до 3 години и при изчислена минимална застрахователна стойност и заплащане на допълнителна премия, за леки автомобили и джипове, товарни с общо тегло до 3,5т., микробуси до 15+1 места над 3 до 8 години.
„Доверен сервиз“
 • покриват се разходи за ремонт в доверен сервиз на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД или съгласно представени оригинални разходни документи / фактури за извършения ремонт до стойността им на доверения сервиз. Предлага се за всички видове МПС на възраст до 11 години и при изчислена минимална застрахователна стойност и заплащане на допълнителна премия, за леки автомобили и джипове, товарни с общо тегло до 3,5т., микробуси до 15+1 места над 11 години.
„Експертна оценка“
 • размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя на база експертна оценка на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.
„Пътна помощ“
 • За настъпили застрахователни събития на територията на Република България, ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД поема разходите за влачене и превозване на увреденото МПС, до най-близкото място на територията на Република България, където щетите могат да бъдат отстранени или до местодомуването, ако в резултат на застрахователно събитие МПС не може да се движи на собствен ход. Покритието е ограничено до 2/два/ пъти през срока на договора, като разстоянието за транспортиране е лимитирано до 250км. общ пробег за двете събития.
 • При настъпили застрахователни събития извън територията на Република България и след предварително съгласуване, ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД поема разходите за провизорен ремонт, необходим за безопасното придвижване на МПС до територията на Република България в размер ненадхвърлящ 10% от застрахователната сума на застрахованото МПС или транспортирането му до най-близкото място на територията на Р. България, където щетите могат да бъдат отстранени или до местодомуването на Застрахования, като разходите не могат да надхвърлят 10% от застрахователната сума на застрахованото МПС, но не повече от 1000 лв.

Coming Soon