ОБЩА ГО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

С тези Общи условия  ЗАД „Асет Иншурънс” АД, наричано по-нататък Застраховател, сключва договори по застраховка “Обща гражданска отговорност” с физически и юридически лица с постоянно местоживеене, съответно седалище в Република България и упражняващи на законно основание дейност на нейна територия.
Всяка една застраховка се сключва освен по тези Общи условия и по Специални условия, в които се конкретизират видът и спецификата на отговорността, като те се прилагат към съответната застрахователна полица.
Всички плащания и лимити по застрахователния договор са в левове, освен ако не е договорено друго.
Предложението за сключване на застрахователния договор, въпросника на застрахователя във връзка с предложението, и приложенията към тях, тези Общи условия, Специалните условия застрахователната полица и всички добавъци и сметки към нея представляват неразделна част от застрахователния договор.

II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Обект на застрахователна защита е установената или чрез влязла в сила присъда или чрез влязло в сила решение на български съд гражданска отговорност на застрахования за вредите, които той виновно е причинил на трети лица в резултат от упражняването на своята дейност и за които вреди той отговаря, съгласно действащото българско законодателство.

 III. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Различните отговорности от вида „Общата гражданска отговорност“ се конкретизират в специалните условия на Застрахователя.

 IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ЛИМИТИ

Застрахователните суми за обезщетения за телесни наранявания на трети лица и лимитите на застрахователни обезщетения за унищожено или частично повредено имущество на трети лица се договарят при сключването на застраховката, както за едно събитие (едно лице), така и общо за всички събития (лица) за срока на застраховката.
Обезщетенията за имуществени вреди са до размера на действителната стойност на отделните вещи.
Плащанията на Застрахователя за срока на застраховката не могат да надвишават договорените и вписани в Полицата застрахователни суми и лимити на обезщетения.
Ако при сключване на застраховката е било договорено самоучастие (ФРАНШИЗ), то размерът на обезщетението ще се намали с договорения процент на самоучастието.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя на база застрахователната сума.
Тя се заплаща еднократно и в пълен размер при сключването на застраховката, ако не е уговорено друго.
При разсрочено плащане на застрахователната премия, първата вноска следва да се заплати на Застрахователя при сключване на застрахователния договор, а останалите вноски  -до датата  на падежа, определен в застрахователната полица.
При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа съгласно застрахователната полица, застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати. 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Застрахователят ще обезщети Застрахования:
Срещу всички суми, които Застрахованият е съдебно задължен да заплати като щети за телесно увреждане, смърт или нанесени щети на имуществото на трето лице, причинени от застрахователно събитие, но не повече от договорения в полицата лимит.

Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс” АД  на  25.06.2013 година.

Coming Soon