ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно  общите условия ЗАД „Асет Иншурънс” АД, наричано по-нататък Застраховател, срещу заплатена застрахователна премия, застрахова плавателните съдове.
Застраховката е доброволна и се сключва с физически и юридически лица с постоянно местоживеене и седалище на територията на Република България, в качеството им на собственици на плавателни съдове, наричани по нататък Застраховани.
Застрахователните договори са валидни само по отношение на посочените в полицата плавателни съдове.

II. ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

1. Обекти на застрахователна защита са:
1.1. Всички морски, езерни, речни и движещи се по канали плавателни съдове – корпусът, моторът, мачтите, платната, механизмите, принадлежности, спасителните лодки и друго необходимо оборудване и стъкмяване за нормално плаване, посочено в застрахователния договор.
Не се включват в застрахователния договор риболовните принадлежности, съоръженията за швартоване и лично имущество на застрахования, на членовете на екипажа, на свързани със застрахования лица и на други лица, намиращи се на плавателния съд.

III. ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Обекти на застрахователна защита са:
Всички морски, езерни, речни и движещи се по канали плавателни съдове – корпусът, моторът, мачтите, платната, механизмите, принадлежности, спасителните лодки и друго необходимо оборудване и стъкмяване за нормално плаване, посочено в застрахователния договор.
Не се включват в застрахователния договор риболовните принадлежности, съоръженията за швартоване и лично имущество на застрахования, на членовете на екипажа, на свързани със застрахования лица и на други лица, намиращи се на плавателния съд.

IV. СКЛЮЧВАНЕ, ФОРМА, ДЕЙСТВИЕ, ПРЕКРАТЯВЯНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

1. Застрахователния договор се сключва в писмена форма, въз основа на писмено Предложение – въпросник /по образец/, което се попълва от кандидата за застраховане;
2. Застрахователят може да извършва предварителна проверка и оглед на предложените за застраховане плавателни съдове;
2.1. При сключването на договора Застрахованият е длъжен да съобщи на Застрахователя всички обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за преценката на Застрахователя относно риска, условията на договора и за решението да приеме предложението.
3. Застраховката се сключва за срок от една година, освен ако не е уговорено друго.
4. Застрахователният договор се сключва след представяне от страна на застрахования на редовни документи за плавателния съд, издадени от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, както и на всички документи и корабни свидетелства, удостоверяващи добро техническо състояние.
5. Застрахователният договор се сключва самостоятелно най-малко за Клауза 1 – „Частична повреда, пълна конструктивна или пълна реална загуба на застрахования плавателен съд”. Договорът не може да се сключи самостоятелно за Клауза 2 и Клауза 3. Те могат да се сключват само след наличие на задължителна Клауза 1.
1.2. Всеки застрахователен договор влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен за начало, при условие, че е платена дължимата застрахователна премия или първата вноска по нея при разсрочено плащане.
1.3. При условие, че дължимата премия или първа вноска при разсрочено плащане не са платени на застрахователя към 00:00 часа на деня посочен за начало на полицата, застрахователят не носи отговорност.
В случай на заплащане на дължимата премия по полица или първа вноска при разсрочено плащане, след датата, посочена за начало на полицата, отговорността на застрахователя започва да тече от 00:00 часа на деня.

Coming Soon