РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Застраховат се  Релсови превозни средства с или без собствен двигател (вкл. прикачни устройства и/или инвентар), наричани по-долу “РПС”, които са собственост или за които носи отговорност  Застрахованият.
Гражданската отговорност на Застрахования към трети лица, свързана с притежаването и използването на застрахованите РПС.

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

1. Основно покритие:   
1.1. На обезщетение по застраховката подлежат понесените от Застрахования вреди (вкл. материални щети, загуби и/или разходи) на застраховани РПС, представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, вкл. пожар, експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от летателен апарат, части от него или товара му, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, удар от превозно средство или животно, злоумишлени действия на трети лица и други, освен изрично записаните в изключенията по полицата.

  1. На обезщетение подлежат включително и разходите, направени с необходимата грижа от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие, в размер до 3% от общата застрахователна сума, освен ако за конкретен случай Застрахователят не одобри обезщетение в по-висок размер.

2. Допълнително покритие:          
2.1. При договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея, и срещу допълнителна премия на обезщетение по застраховката подлежат вреди, изразяващи се в телесно увреждане и/или щети на имущество, и причинени на трети лица във връзка с притежаване и използване на застрахованите РПС, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане.
2.2. Ако е договорено, покритието по т. 2.1 се прилага след изчерпване на лимитите по всички валидни или изтекли застраховки, по които могат да се обезщетят същите вреди.
3. Страните могат да договарят покритие и извън упоменатото по т. 1 – 2, ако то се отнася до предмета на застраховката.
Ако е договорено, покритието по т. 2.1 се прилага след изчерпване на лимитите по всички валидни или изтекли застраховки, по които могат да се обезщетят същите вреди.
Страните могат да договарят покритие и извън упоменатото по т. 1 – 2, ако то се отнася до предмета на застраховката.
В рамките на застрахователната сума страните могат да договарят лимити на отговорност на Застрахователя за щети и загуби, причинени от определен риск и/или на определени РПС, посочени в полицата.

Coming Soon