Заболяване

Заболяване

За кого е предназначена?

По Застраховка „Заболяване“ се възстановяват разходи или изплаща обезщетение на застрахования за ползвани здравни услуги и стоки в случай на застрахователни събития, покрити по договора за застраховка, и предоставени от изпълнители на медицинска помощ и/ или доставчици на лекарства и помощни средства.

Застраховката може да бъде сключена като индивидуална, семейна или групова за сметка на работодател.

Застраховани могат да бъдат български или чуждестранни граждани, които отговарят на следните условия:

 • ​по индивидуална застраховка „Заболяване” – на възраст от 16 до 65 г.;
 • по семейна застраховка „Заболяване” – на възраст от 16 до 65 г. за ро­дителите и от 0 до 18 г. за децата;
 • по групова застраховка „Заболяване” – на възраст от 16 до 65, а за групи над 50 (петдесет) лица – без ограничение за възрастта.

Какво покрива?

Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на РБългария. На застрахованото лице се изплаща обезщетение или се възстановяват реално направени разходи за:

 • медицински разходи, дневни пари за болничен престой, медикаменти, изследвания, операции и други;
 • профилактика;
 • диагностика на заболявания;
 • услуги, свързани с битови и други допълнителни условия ри предоставянето на медицинска помощ.

Пакети

Покритите здравни услуги и стоки са групирани в следните застрахователни пакети, както следва:

 • „Предпазване от заболявания и подобряване на здравето”;
 • „Извънболнична медицинска помощ”;
 • „Болнична медицинска помощ”;
 • „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ”;
 • „Възстановяване на разходи”;
 • „Комбиниран застрахователен пакет”.

В зависимост от обхвата и обема на предлаганите здравни услуги и стоки, които се покриват по всеки един застрахователен пакет, се предлагат три различни нива на покритие, определени в следните застрахователни клаузи:

 • обикновена;
 • разширена;
 • пълна.

Покриват се всички здравни услуги и стоки, включени в избрания от застрахования застрахователен пакет и клауза към него.

Застрахователният договор може да се сключи за един или ня­колко застрахователни пакета. Застрахователен пакет „Възстановяване на разходите” не се предлага самостоятелно, а в комбинация с останалите пакети.

Предимства

 • Финансова подкрепа при нужда от ползване на медицински услуги в случай на заболяване;
 • Възможност за избор на покрития и пакети според индивидуалните нужди.
 • Свободен избор от страна на клиента на изпълнител на медицинска помощ и доставчиците на стоки/услуги.
 • Директно разплащане на Застрахователя с изпълнител на медицинска помощ и/или доставчици на лекарства и помощни средства, с които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има подписани договори за медицинско обслужване.

Изплащане на суми:

ЗАД „Асет Иншурънс“ ЕАД изплаща дължимото обезщетение в 15-дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие.

Изплащането на суми за ползвани от застрахования медицински стоки или услуги се извършва на:

 • Изпълнителя на медицинска помощ и/или доставчици на лекарства и помощни средства, с които Застрахователят има подписани договори за медицинско обслужване. В този случай застрахованото лице няма финансови отношения с изпълнителя на медицинска помощ и/или с доставчиците на лекарства и помощни средства до размера на застрахователната сума и покритите стоки и услуги по закупения от него пакет.
 • на застрахованото лице, когато Застрахователят няма сключен договор с изпълнител на медицинска помощ и/ или дос­тавчик на лекарства и помощни средства, оказал или предос­тавил стоки и/ или услуги на застрахованото лице. В този случай за ползването на медицински стоки и/ или услуги се изисква предварителното писмено съгласие на Застрахователя. След представянето на всички документи, удостоверяващи направените разходи, Застрахователят възстановява разходите на застрахованото лице до размера на застрахователната сума, при задължително договорено самоучастие.

Coming Soon