ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАД „Асет Иншурънс“ АД сключва тази застраховка на чужденците в Република България съгласно „Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, пребиваващи в Република България“.
 
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Обект на застраховката са чужденци и лица без гражданство, които пребивават краткосрочно или продължително в страната или преминават транзитно през територията на Република България.
Застраховат се индивидуално или групово лица, които към момента на сключване на застраховката са в добро здравословно състояние.
Застраховката е валидна само за територията на  Република България.
 
ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешна дентална помощ.
Транспортни разноски за настаняване и преместване на застрахования в лечебно заведение, специализирана клиника или медицински център.
Допълнителен покрит риск е Смърт от злополука /за лица на възраст над 14 години до 65 години

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застрахователната сума е в български лева и се договаря между Застрахователя и Застрахования. Застрахователната сума не може да бъде по малка от 60 000,00 лв., съгласно Наредбата.
Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е съгласно утвърдената тарифа на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД  и е изключително конкурентна и гъвкава. Премията зависи от срока на застраховката, застрахователната сума, възрастта, професията и/или основната дейност на Застрахования.
Предвидена е възможност за застраховка със самоучастие, която е значително по-евтина.
 
СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
Срокът на застраховката е в зависимост от искането на Застрахования. Застраховката на чужденци, които пребивават продължително в Република България не може да бъде сключена за срок по-дълъг от една година.
Застраховката на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната не може да се сключва за срок по-дълъг от 90 дни.
Груповите застраховки се сключват задължително с поименен  списък на застрахованите лица.
Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен за начало и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата, при условие, че е платена застрахователната премия.
 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият, негов представител, медицинско или друго длъжностно лице е необходимо да уведоми Застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони и да се предостави информация за събитието.
По риска “Медицински разноски” ЗАД „Асет Иншурънс“ АД изплаща действително извършените разходи за медицински прегледи, лечение, включително спешна дентална помощ, закупени медикаменти, включително транспортните разноски на Застрахования в рамките на  договорения лимит в съответствие с покритите и изключени рискове и изскванията на Наредбата.
Застрахователят обезщетява разходи за спешна дентална помощ, само в случаите, когато тя се налага вследствие на покрита по условията злополука или при наличие на абцес, кариес или екстракция на зъб, включително разходите за предписаните във връзка с тях медикаменти. Размерът на разходите за спешна дентална помощ е до 300,00 лв.  общо за всички събития в рамките на срока на застрахователната полица.
За деца на възраст до 14 години включително се прилага франшиз /самоучастие на застрахования/ в размер на 50,00 лв. от всяка щета през срока на застраховката

Coming Soon