Застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ”

Застраховка “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

“Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие” е предназначена за: юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие; служители на юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за охранителна дейност; физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана; други физически и юридически лица, притежаващи и/или използващи огнестрелно оръжие за културни, ловни и спортни цели.

 ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на застраховане е гражданската отговорност на юридически и физически лица, с издадено и действащо разрешение от Министерството на вътрешните работи за притежаване и използване на огнестрелно оръжие, за настъпили събития през срока на действие на застраховката, водещи до имуществени и неимуществени вреди на трети лица, като последица от неговото притежаване или използване.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Обезщетяват се до размера на договорените лимити на отговорност трети увредени лица по претенции за вреди от застрахователни събития, настъпили през срока на действие на застрахователния договор, при които е ангажирана гражданската отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие от застрахования, съгласно българското законодателство.
В границите на договорената застрахователна сума, Застрахователят е отговорен и за пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане, както и законови лихви за забава, установени в съдебно решение в полза на увреденото лице. Застрахователят отговаря за законовите лихви за забава, присъдени в тежест на Застрахования, считано от датата, на която застрахованият е уведомил застрахователя за обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданската му отговорност.
В границите на договорената застрахователна сума, Застрахователят заплаща и разноските по дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, в случаите, когато Застрахователят е привлечен по делото.

Coming Soon