ЗАСТРАХОВКА „КРЕДИТИ“

ЗАСТРАХОВКА „КРЕДИТИ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Застрахователят сключва договори по застраховка “Кредити” по Общите условия на застраховката с кредитни институции, съгласно определението на това понятие дадено в Закон за кредитните институции, по-нататък наричани Застрахован.
Всички плащания и лимити по застрахователния договор са в лева, освен ако не е договорено друго.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

По  силата на тази застраховка, срещу платена застрахователна премия, Застрахователят покрива риска от „обща неплатежоспособност” на задължените лица (кредитополучатели)  за неплатените от тях дължими суми по предоставените от Застрахования кредити.

ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

3.Отговорността на Застрахователя възниква при просрочване на плащане на главницата по кредита с повече от 90 (деветдесет) дни, поради:
 
3.1.изпадане на кредитополучателя в неплатежоспособност;
3.2.обявяване на кредитополучателя   в несъстоятелност;
3.3.виновна невъзможност за плащане от страна на кредитополучател – физическо лице.
3.4.Застрахователната отговорност обхваща само покриването на преките загуби, включващи главница и възнаградителна лихва.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ЛИМИТИ

4.1. Застраховката на банкови кредити се сключва за определена застрахователна сума. Последната е равна на общия размер на всички банкови кредити, предмет на покритие по застраховката.
4.2. Застрахователната сума се вписва в застрахователната полицата на база планираните за отпускане от застрахования банкови кредити.
4.3. Плащанията на Застрахователя за срока на застраховката не могат да надвишават договорената и вписана в полицата застрахователна сума и лимит за всеки кредит, ако е договорен такъв.
4.4. По взаимна договореност при сключване на застраховката може да се определи и ФРАНШИЗ – самоучастие на Застрахования, в размера на всяка една щета.


 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя на база застрахователната сума.
5.1. При сключване на договора се заплаща минимална депозитна премия, определена от Застрахователя, която се дължи независимо от фактическия размер на предоставените банкови кредити.
5.2. Депозитната премия се отнася за целия срок на банковия кредит и служи като гаранция.
5.3. Застрахованият ежемесечно представя на Застрахователя отчет за предоставените през месеца банкови кредити, включени в застраховката.
5.4. Въз основа на  данните по т. 5.3. се определя размера на застрахователната премия за съответния договорен период.
5.5. Премията се плаща на вноски, платими на уговорения  падеж за всеки договорен в полицата период.
5.6. Ако се просрочи вторият или следващ го падеж, Застрахователят може едностранно да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, при условията на чл.202 от КЗ.
5.7. Застрахователят може да увеличава или да намалява размера на Застрахователната премия в зависимост от измененията на рисковите обстоятелства, при условията на чл.192, ал.2 от КЗ.


Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс” АД  на  25.06.2013 година.

Coming Soon