ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

I. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

1.1. едри рогати животни на възраст над 3 месеца;
1.2. еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години включително;
1.3. овце и кози на възраст над 3 месеца;
1.4. свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
1.5. птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия;
1.6. кошери с пчели;
1.7. риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
1.8. фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в дивечоразвъдни стопанства.
2. Застраховат се и:
2.1. кучета;
2.2. елитни и състезателни коне;
2.3. патици и гъски за производство на черен дроб;
2.4. екзотични животни;
2.5. животни за ценни кожи, отглеждани при интензивни условия.
3. Не се приемат за застраховане животни и птици:
3.1. болни, изтощени, куци, без зъби, слепи (частично или пълно), с наранявания, набивки, кожни заболявания (краста, лишеи и др.), залежали се преди и след раждане, а също така и животни със злонравни прояви, отпаднали от стадата като стопански брак и технологичен отпад.
3.2. показали положителна реакция при диагностични изследвания за заразни заболявания;
3.3. намиращи се в населени места, обявени за заразени, с изключение на видовете невъзприемчиви към заразната болест.
4. Животните, птиците, рибите и кошерите с пчели могат да бъдат обект на застраховане само при условие, че към датата на сключване на застраховката са напълно здрави, в добро състояние и са осигурени с необходимия фураж, условия за отглеждане, профилактика и лечение в съответствие със зооветеринарните изисквания.

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

1.  Застраховката покрива смърт или клане (убиване) по необходимост на животни, птици, риба и кошери с пчели, настъпили вследствие на:
1.1. пожар – за пожарообезопасени обекти;
1.2. природни бедствия – буря, ураган (вихрушка, смерч), проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване на земни и скални маси и удар от мълния;
1.3. злополуки – обгаряне от взрив, нападение от диви животни, действие на електрически ток, произшествие с МПС, счупване на кости при механичен удар и падане в пропаст при паша, потвърдени и доказани от съответните органи или по анкетен път;
1.4. заразни болести или мерки за борба с тях, потвърдени лабораторно от ветеринарен институт (станция), както следва:
1.4.1. При едрите преживни животни – антракс, тетанус, туберколоза, бруцелоза, шап, бяс, лептоспироза, шарка, устрел, заразна пневмония, виброза, злокачествена катарална треска, злокачествен оток, луда крава.
1.4.2. При еднокопитните – антракс, тетанус, шап, туберколоза, сап, бруцелоза, бяс, лептоспироза, шарка, инфекциозна анемия, пастьорелоза, листериозна чума.
1.4.3. При свинете – антракс, тетанус, шап, туберкулоза, бруцелоза, пастьорелоза, бяс, лептоспироза, шарка, листериозна чума, червенка.
1.4.4. При птици:
1.4.4.1. Броилерите, подрастващи и родителско стадо – туберколоза, тиф-пулуроза, псевдочума, левкоза, марекова болест, шаркодефтирит, пастьорелоза;
1.4.4.2. Патици, гъски, мюлари – холера, орнитоза, вирусен хепатит, болест на Держи;
1.4.4.3. Фазани, пуйки, кеклици – туберколоза, псевдочума, холера, шарко-дефтирит, заразен синуит;
1.4.4.4. Кошери с пчели – американски (злокачествен) гницел, нозематоза и акароза;
1.4.4.5. Риба – вирусна хеморагична септицемия, хеморагична септицемия;
1.4.4.6. Кучета – антракс, тетанус, бруцелоза, както и всички заболявания включени в годишната ваксина.
1.5. Незаразни болести, както следва:
1.5.1. При едри и дребни преживни животни – запушване или скъсване на хранопровода, остра тимпания, чужди тела в предстомашието, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции;
1.5.2. При еднокопитни – запушване или скъсване на хранопровода, преплитане и превъртане на червата, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции;
1.5.3. При  свине – запушване или скъсване на хранопровода, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции;
1.5.4. При кучета – запушване или скъсване на хранопровода, чужди тела в стомаха, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции.
2. Клане (убиване) по необходимост се извършва само с писмено нареждане на ветеринарен специалист при следните случаи:
2.1. застрахованият обект е застрашен от неминуема смърт в резултат на покритите застрахователни рискове;
2.2. изходът от проведеното лечение е неблагоприятен (летален);
2.3. във връзка с мерки за борба със заразни заболявания;
2.4. клане (убиване) по необходимост при загубване на разплодни и продуктивни качества.
3. Изключени рискове са:
3.1. Рискът от незаразни болести за телета и агнета до 6 месеца, прасета до 40 килограма живо тегло, птици, фазани, кеклици, пъдпъдъци, полезен дивеч, риба и пчелни семейства;
3.2. риска смърт или клане (убиване) по необходимост, причинени от:
3.3. военни действия, учения, граждански размирици и радиоактивно замърсяване;
3.4. умишлени действия или груба небрежност от страна на Застрахования, упълномощено от него лице или трето ползващо се лице;
3.5. неизпълнение на указанията на ветеринарните органи за лечение или за своевременно клане по необходимост, както и неспазване на ветеринарно-санитарните изисквания за оползотворяване на месото;
3.6. неспазване ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене (използване на недоброкачествени фуражи и вода), опазване на животните и невземане на мерки (непотърсена своевременно ветеринарно-медицинска помощ) за предотвратяване заболявания и смърт на застрахованите обекти;
3.7. клане по стопански съображения (безплодие, напреднала възраст, маломлечие, износеност на разплодните и продуктивните органи, промишлен брак и др.).
3.8. Не се обезщетяват вредите за изгубени или откраднати животни.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Максималните застрахователни суми се договарят за отделните видове животни, птици, риби и кошери с пчели и са съобразени със съществуващите пазарни цени, като задължително се вземат под внимание индивидуалните качества на животните (порода, възраст, разплодни и продуктивни качества и др.) и условията за отглеждане.
При животни и птици от групите подрастващи, угояване и бройлери за основа на застрахователната сума се взема пазарната изкупна цена на килограм живо тегло, за която животното може да се продаде при изтичане на технологичния срок на отглеждане или при достигане на определено тегло.
Застрахователната сума за кошери с пчели се образува като сбор от стойностите на кошера, меда, восъка и пчелното семейство.
Застрахователната сума за риба се образува на база на планираната продукция в килограми и пазарната изкупна цена за един килограм риба.
Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума.
Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованите обекти, броя на застрахованите животни, избраното застрахователно покритие и срока на застраховката.
Застрахователната премия се плаща еднократно или на разсрочени вноски.

СКЛЮЧВАНЕ, СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва въз основа на Заявление-въпросник по образец на Застрахователя. Преди сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да отговори на всички писмено зададени му от Застрахователя въпроси и да посочи в Заявлението-въпросник всички обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение за оценката на риска и за условията, при които може да се сключи застраховката.
Застраховката се сключва след оглед на животните от ветеринарен специалист и представител на Застрахователя.
При подновяване на застрахователен договор без прекъсване ветеринарен преглед не се изисква.
Застраховка на риба се сключва след задължително лабораторно изследване.
 Едри и дребни животни, които могат да се индивидуализират чрез индивидуална ушна марка, се застраховат по списък, в който се посочва номера на гравираната идентификационна информация, който е неразделна част от застрахователния договор.
Когато не могат да бъдат индивидуализирани обектите (по индивидуална жълта пластмасова ушна марка), застрахователният договор се сключва за всички обекти от даден вид, отговарящи на условията и изискванията за застраховане.
През срока на застрахователния период собствениците са задължени в срок от 7 (седем) дни да застраховат и новопридобитите такива или достигнали застрахователна възраст, или тегло животни, птици и кошери с пчели.
В противен случай при  настъпване на застрахователно събитие Застрахователят ще намали (редуцира) застрахователното обезщетение съобразно съотношението между застрахования и наличния брой животни.

Coming Soon