ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ
No data was found

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно настоящите  Общи условия ЗАД „Асет Иншурънс” АД, наричано по-нататък Застраховател, срещу заплащане на застрахователна  премия от страна на Застраховащия и/или Застрахования, застрахова товари, предмет на внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на техния превоз, независимо от вида на транспoртното средство.
Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно състояние, по теглови единици.

II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Застрахователят осигурява покритие на различните видове товари срещу рисковете, на които са изложени по време на превоза им по общоприетите в международната застрахователна практика клаузи, съответстващи на вида на товара и/или начина на превоз.

III. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застрахователят осигурява застрахователно покритие срещу загуба, повреда или разноски, пряка последица от настъпването на рисковете, покрити, съгласно ИНСТИТУТСКИТЕ КАРГО КЛАУЗИ. Застрахователят може да осигури застрахователно покритие и по други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани карго клаузи, съответстващи на вида на товара или начина на превоз по избор на Застрахования или действащия като негов представител.
След договаряне със Застрахования, Застрахователят може да групира различни рискове, да разширява или да ограничава отговорността си с отделни клаузи.
Застрахователят осигурява покрития срещу: военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения по искания на Застрахования и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия.
Застрахователят осигурява покритие на рискове и разходи  за превозвани товари на територията на Република България.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

4.1 Застрахователната сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор.
4.2 Застрахователната стойност е действителната стойност на застрахования товар в мястото и времето на натоварването му.
4.3 В застрахователната стойност може да се включи сумата за мита, акцизи и ДДС.
4.5 Отговорността на Застрахователя, съгласно настоящите Общи условия, е до размера на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на товара.
4.6 Надзастраховане:
Ако е договорена застрахователна сума, по-голяма от действителната стойност на застрахования товар и същият погине или бъде повреден, обезщетението е до размера на действителната стойност на товара.
4.7 Подзастраховане:
Ако е договорена застрахователна сума по-малка от действителната стойност на застрахования товар и същият погине, или бъде повреден, обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и действителната стойност.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

5.1  Застрахователна премия:
За носения риск Застраховащият и/или Застрахованият дължи на Застрахователя застрахователна премия;
Застрахователната премия за покритите от Застрахователя рискове се определя в процент от застрахователната сума и се договаря между Застрахования и Застрахователя за всяка една застраховка. Като база на договарянето се използват тарифите на Застрахователя.
Условия за плащане на премията от страна на Застрахования  и последиците от неплащане или от неточно плащане:
Застрахованият заплаща застрахователната премия при връчване на застрахователната полица от Застрахователя, освен ако е уговорено друго.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Размер на застрахователното обезщетение.
Застрахователното обезщетение е равно на действителния размер на загубата и/или щетата на застрахования товар, причинена от застрахователно събитие към деня на неговото възникване, но не повече от застрахователната сума. В допълнение Застрахователят ще плати и всички разноски, разумно направени за установяване причината и размера на загубата или щетата;
Застрахователното обезщетение се определя въз основа на поетите от Застрахователя отговорности, представени от Застрахования документи, разследвания и експертизи, извършени от Застрахователя;
От обезщетението се приспадат всички суми, които Застрахованият е получил от други лица за същата загуба или повреда;
Претенции за изплащане на обезщетение.
6.1 Искания за изплащане на застрахователно обезщетение се предявяват в писмена форма. Застрахованият е длъжен да докаже:
а) наличието на застрахователен договор;
б) настъпването на застрахователно събитие;
в) правата върху застрахователния товар;
г) размера на щетата и разноските за установяването й.
Срок за плащане.
6.2 Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в 15-дневен срок от получаването на всички необходими документи. За застрахователните обезщетения лихви не се дължат.
 
 
 
Тези Общи условия по застраховка “ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ” са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс” АД на 25.06.2013 год.

Coming Soon