ЗАСТРАХОВКА „ПРАВНИ РАЗНОСКИ“

ЗАСТРАХОВКА „ПРАВНИ РАЗНОСКИ“

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

1.Основно покритие:
В рамките на договорената  Застрахователна сума (лимита на обезщетение), посочена в застрахователната полица, Застрахователят се задължава да поеме разноските на Застрахования във връзка с участието му в съдебни, досъдебни, административни и арбитражни производства и да предостави други услуги, пряко свързани със застрахователния договор, по-специално когато Застрахованият: 
1.1. претендира обезщетение за претърпени от него вреди, или
1.2. бива представляван или защитаван във връзка с всякакви претенции, предявени спрямо него.
2.Разширено покритие:
При допълнителна договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея и срещу заплащане на допълнителна премия, покритието може да бъде разширено и по отношение на правните разноски за:
2.2. наказателно-правни производства срещу Застрахованото лице за престъпления, извършени по непредпазливост;
2.3. граждански искове към Застрахованото лице за непозволено увреждане, за което деяние Застрахованото лице е подведено под наказателна отговорност съгласно Основното покритие.
2.4. Покриват се правните разноски, понесени от Застрахованото лице за:
 
2.4.1. Предварителни разходи по обосноваване на претенцията:
а) разходи за набавянето на документи, необходими за защитата – удостоверения, преписи, извлечения, свидетелства, сертификати, свидетелски показания и др. подобни, в това число и разходи във връзка производства по обезпечение на доказателства;
б) разходи за превод и легализация на документи, ако това е наложително, с оглед конкретния казус.
2.4.2. Действителни разходи по обосноваване на претенцията:
а) действително заплатени адвокатски възнаграждения, но не повече от минималния размер на адвокатското възнаграждение за един адвокат съгласно нормативно предвидените минимални размери  в Република България; 
б) дължими държавни такси;
в) възнаграждения на вещи лица и експерти, ангажирани със съгласие на Застрахователя или назначени от съд или арбитраж;
г) разходи за арбитражни и помирителни производства.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА (ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ)

1. Лимитът на отговорност на Застрахователя във връзка със застрахователното покритие по застраховката, за срока на договора, се посочва в застрахователната полица и се определя, както следва:
1.1. Единичен лимит.
Отговорността на Застрахователя за обезщетение на всички правни разноски, възникнали по едно производство, представляващо застрахователно събитие, до окончателното му прекратяване с влязъл в сила акт, до посочения в застрахователната полица единичен лимит на обезщетение.
1.2. Общ лимит.
Отговорността на Застрахователя за обезщетение на всички правни разноски, възникнали по всички производства, представляващи застрахователни събития, до окончателното им прекратяване с влязъл в сила акт, до посочения в полицата общ лимит на обезщетение.
1.2.1. В лимитите на отговорност по застраховката не се включват обезщетенията, които Застрахователят, в срока на сключения застрахователен договор, е получил обратно, независимо от основанието за получаването им.
1.2.2. В застрахователния договор може да се уговори самоучастие /франшиз/.
1.2.3. Самоучастието може да бъде процентен дял или сума, която се поема от Застрахованото лице в случай на настъпване на застрахователно събитие.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Срокът на застраховката е 12 (дванадесет) месеца, ако в полицата не е уговорено друго.
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните с 15-дневно предизвестие, течащо от деня на получаването му, освен ако е настъпило застрахователното събитие.
Застрахователното обезщетение се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички доказателствата и документите, необходими за установяване на основанието и размера на претенцията, както и допълнителните доказателства, изискани от Застрахователя, съгласно чл. 105 от Кодекса за застраховането. Застрахователят не носи отговорност за просрочия, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се договаря на основата на тарифите на Застрахователя.
Ако през срока на действие на застраховката е договорено разширяване на покритието и/или увеличаване на лимитите и/или на застрахователната сума, премията за доплащане се определя пропорционално на остатъка от срока на застраховката.

Coming Soon