ЗАСТРАХОВКА „РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ“

ЗАСТРАХОВКА „РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ“

ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

1. Финансови загуби от дейност, извършвана на територията на Република България, възникнали и изискуеми по време на действието на застраховката ;
2. Финансови загуби от неплащане на задължение към Застрахования, което съгласно договора или нормативните актове е платимо на територията на Република България;
3. Финансови загуби от неплащане на задължение към Застрахования от длъжник физическо лице – български гражданин или лице с постоянен адрес в Република България, юридическо лице, регистрирано в Република България или чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в Република България.
4. Застраховката може да има действие и за чужбина, ако това изрично е посочено в застрахователната полица и при платена допълнителна премия от Застрахования. Застрахователят може да изключи действието на договора за застраховка за територията на някои държави.
5.  Застрахован по тази застраховка може да бъде само  търговец по смисъла на Търговския закон  или друго юридическо лице (напр. кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, фондация), надлежно вписано като юридическо лице съгласно българското законодателство, както и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирало клон на територията на Република България.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

По тези Общи условия се застраховат рисковете от настъпване за Застрахования на:
1. Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице, с което Застрахованият е в договорни отношения,  към Застрахования;
2. Финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което Застрахованият е бил принуден да извърши, поради проявление на покрит по застраховката риск, и което при обичайни условия и ненастъпване на риска Застрахованият не би бил длъжен да направи;
3. Други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на Застрахования, поради проявление на покрит по застраховката риск.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

1. Застраховката се сключва за срок от една година. В полицата може да се уговори по-дълъг или по-къс срок на действие.
2. Срокът на договора може да бъде удължен с писмено споразумение между страните. В този случай, Застрахованият следва да заяви интереса си от продължаване на срока на застраховката писмено пред Застрахователя най-късно до десет дни преди изтичането му и в същия срок да заплати на Застрахователя застрахователна премия за новия срок на действие на договора.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

1. Застрахователната сума е тази, за която са застраховани предполагаемите финансови загуби на Застрахования, посочена в застрахователната полица. Застрахователната сума се определя в български лева. При допълнително договаряне, може да се определи и във валута.
2. Размерът на застрахователната сума не може да надвишава очаквания или договорения размер на финансовата загуба.
3. Когато подлежащите на застраховане финансови загуби на Застрахования могат да произтекат от няколко или множество сключени от него договори и всички те се застраховат наведнъж, в полицата се посочва застрахователната сума за един договор и общата застрахователна сума общо за всички договори. Застрахователят може да ограничи общата застрахователна сума за всички договори до размер по-малък от произведението между Застрахователната сума за отделен договор и броя на договорите.

Coming Soon