Застраховка “Сигурен дом”

Застраховка “Сигурен дом”

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “СИГУРЕН ДОМ”


03 октомври – 31 декември 2016 г.

Застраховка „Сигурен дом“ с отстъпка до 50% от стандартната тарифа за посочения период

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Движими и недвижими имущества, собственост или държани на законно основание от физически лица.

СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Полицата се сключва за срок от 1 (една) година, влиза в сила от датата и часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало, и изтича в 24.00 часа на деня, указан за неин край.
Необходимо документи при сключване на застрахователния договор:

  • попълнено и подписано Въпросник – предложение по образец на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Покрива се пълна или частична загуба на застрахованото имущество в резултат на настъпване на изброените по-долу рискове, групирани в клаузи:

КЛАУЗА «А» – ПОЖАР

Вреди вследствие пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.

КЛАУЗА «Б» – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
  • Б1 – буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
  • Б2 – действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.
КЛАУЗА «В» – АВАРИИ

·         В1 – Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби;
·         В2 – Покриват се вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг;
·         ВЗ – Късо съединение.

КЛАУЗА «С»- ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

·         С1 – Пожар от злоумишлени действия на трети лица;
·         С2 – Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом.
·         СЗ – Чупене на стъкла – вреди в резултат на злоумишлени действия на трети лица или на случайно падане, блъскане или удар от твърд предмет, изразяващи се в счупване на стъкла и повреждане на дограма.

КЛАУЗА «К» – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ И ГРАБЕЖ

·         К1 – отнемането на застраховано имущество от владението на ЗАСТРАХОВАНИЯ без негово съгласие.
·         К2 – отнемане на застраховано имущество от мястото на застраховане чрез използване на сила или заплашване.
·         К3 – кражба чрез взлом или грабеж на пари, съхранявани в каси или трезори.

КЛАУЗА «З» –  ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Земетресението представлява вертикални или хоризонтални разтърсвания на земната повърхност или разломявания от внезапни естествени размествания на земната кора или земните недра. Франшиз на ЗАСТРАХОВАНИЯ – 2 % от Застрахователната сума.

КЛАУЗА «Р» – РАЗХОДИ

Покриват се целесъобразно направените разходи в размер до 5 % от общата застрахователна сума за ограничаване и ликвидиране последиците от застрахователно събитие, вкл. разходите за транспортиране и разчистване на остатъци от унищожено застраховано имущество, дори ако усилията на ЗАСТРАХОВАНИЯ са били безуспешни.

КЛАУЗА «О» – ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

По този риск се покрива отговорността за вреди на трети лица, причинени от застрахования в резултат от или вследствие на настъпване на риск, покрит по условията на застраховка на имуществото и в срока на нейното действие.

КЛАУЗА “Ж” – ЗЛОПОЛУКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДОМАКИНСТВОТО

По тази клауза се застраховат физически лица, живеещи в едно домакинство на адреса, посочен в полицата като “адрес на застрахованото имущество” и имащи там постоянно/ настоящо местожителство. Домакинство са лицата без оглед на родствена връзка помежду им, живеещи заедно в обособени жилищни помещения и имащи общ бюджет. Покрити рискове:

· смърт вследствие злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници и/или ползващото лице; За този риск не се застраховат малолетни лица, както и лица, поставени под п ълно запрещение.

·  трайна загуба на работоспособност вследствие злополука – застрахователят изплаща застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайна загуба на работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК (Териториална/Национална експертна лекарска комисия).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката, Застрахованият е длъжен:

  • да уведоми незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, държавни органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и или др.), да изпълни всички свои задължения, посочени в Общите условия на застраховката, и другите нормативни актове, както и да изиска издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието.
  • да уведоми и в писмен вид ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, но не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаване на събитието, като запази увреденото имущество за оглед. При кражба, грабеж или злоумишлен палеж този срок е 24 часа.
  • да вземе всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите по застрахованото имущество.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в срок от 15 работни дни след представяне на всички изискани от застрахователя документи.
 
По застраховка „Сигурен дом“ се прилагат Общите условия по застраховката, приети с решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, в сила от 25.04.2016 г.

 

Coming Soon