ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

 I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застрахова се реколтата от земеделските култури, овощните, зеленчуковите, розовите и черничевите градини, овощните разсадници (питомници), лозята, ягодите, малините, културната шипка, културната къпина, маточниците, вкоренилищата, медицинските растения, френското грозде (касис), хмел, разсади, семенилищата и цветята за семе и продажба, луковици, цветя за рязан цвят – в свежо състояние, и култури, отглеждани в  парници и оранжерии (с или без отопление) и други култури, отглеждани с производствена цел.
2.Не се застраховат :
2.1. реколтата от естествени и изкуствени ливади и пасища, гори и горски пояси, насаждения с укрепително мелиоративно предназначение, декоративни дървета и храсти;
2.2. трайни насаждения в период на изграждане, на отглеждане в период до встъпване в плододаване и като ДМА в период на експлоатация(плододаване);
2.3. културите в опитни полета, отглеждани за научна и експериментална цел.

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

1. Застрахователят покрива преките количествените вреди, изразяващи се в механично увреждане (пречупване, разкъсване, оронване, увреждане на листата, леторастите, стъблата и плодовете или на цели растения и др.), както и разходите направени от Застрахования за ограничаване размера на вредите, причинени от рисковете, групирани в клаузи както следва:
1.1. Клауза 01 – Градушка и буря;
1.2. Клауза 02 – Градушка, буря и проливен дъжд;
1.3. Клауза 03 – Градушка, буря и пожар;
1.4. Клауза 04 – Градушка, буря, проливен дъжд и пожар;
1.5. Клауза 05 – Осланяване;
1.6. Клауза 06 – Наводнение;
1.7. Клауза 07 – Киша;
1.8. Клауза 08 – Измръзване и изтегляне (за есенни житни култури и рапица);
1.9. Клауза 09 – Задушаване (запарване).
2. Рисковете по клаузи от 05 до 09 не се предлагат самостоятелно, а винаги в комбинация с някоя от клаузите от 01 до 04.  При избор на Клауза 07, същата може да се сключи само като се комбинира с Клаузи 02 или 04. Покриват се вреди от градушка, буря, пожар и наводнение за културите на корен, както и след като бъдат пожънати (разделна жътва), покосени или складирани на кръстци, копи и др., оставени на мястото на застраховката в технологичните срокове за прибиране.

III. НАЧАЛО НА ЗАСТРАХОВКАТА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застраховката влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало в полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея, ако няма допълнителни условия. Застраховката изтича след пълното прибиране на реколтата по видове култури, не по-късно от обичайното за съответните райони време, но максимум до 24:00 часа на 20 ноември. 
Отговорността на Застрахователя за различните култури започва както следва:
1. култури, които се сеят, картофите и цветята от луковици – от момента на поникването им;
2. многогодишни сяти треви – от започване на вегетацията им през втората и следващите години;
3. култури, които се разсаждат – след разсаждането им на постоянно място;
4. овощните култури – след прецъфтяването им и видимо образуване на плода;
5. розовите насаждения – от появата на цветните пъпки;
6. насаждения от лавандула – от появата на цветоносните стъбла;
7. лозята – от пускането на ресите;
8. овощните разсадници, маточниците и лозовите вкоренилища – от появата на пролетните леторасти;
9. ягодите, малините, културната шипка и къпина и черното френско грозде (касис) – от започване на цъфтежа.
Отговорността на Застрахователя по Клауза 05 започва в 00:00 часа на 20-ти април и се прекратява в 24:00 часа на 1-ви октомври.
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните със седемдневно писмено предизвестие, като срокът за предизвестието започва да тече от деня на получаването му.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

  1. Застрахователна сума е тази, за която е застрахована реколтата от даден вид земеделска култура.
  2. Размерът на застрахователната сума се договаря между Страните и е в границите на установените от Застрахователя лимити. Застрахователната сума се  съобразява с пазарните условия и с производствената възможност на района, в който се отглеждат културите. Максималната застрахователната сума на декар не може да надвишава   действителната пазарна стойност на реколтата.
  3. Застрахователната сума се отнася за основната продукция, за което се отглеждат културите.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя от Застрахователя, съгласно действащата тарифа към момента на сключване и зависи от застрахователната сума на декар, размерът на засетите (засадени) площи,
рисковият клас за района, в който се намира културата и избраните от Застрахования клаузи.
 Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено на 3 (три) вноски. При разсрочено плащане първа вноска е в размер не по-малък от 30% и се издължава при сключване на застраховката, а останалите две вноски се издължават  в срокове, договорени между страните, но не по късно от 31 юли за житни култури и рапица и до 31 август за другите земеделски култури, освен ако в застрахователната полица е договорен друг срок.
При сключване на застраховката, застрахователят може да приложи отстъпка „авансов бонус”. При възникване на щети, бонусът се приспада от обезщетението по посочена в полицата схема.

VI. ОГЛЕД И ОЦЕНКА НА УВРЕДЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Огледът и оценката на увредените култури се извършват от комисия, която изготвя оценителен протокол.  Оценяването на размера на вредите се извършва по метода на преброяване и пресмятане на запазените, частично увредените и напълно унищожените растения и плодове в определени по място и брой пробни парцели с еднакви размери и разположени по начин, обхващащ пострадалата земеделска култура в съответната площ. Размерът на вредите се определя в процент щета.
Когато увредените култури след събитието продължават своето развитие и се очаква в резултат на възстановителната им способност известно възстановяване на загубата, задължително се извършват две оценки на място: предварителна – непосредствено след събитието и окончателна – до прибирането на реколтата.

Coming Soon