Злополука с общо заболяване

Злополука с общо заболяване

За кого е предназначена?

По Застраховка „Злополука с общо заболяване“ осигурява изплащане на договорената застрахователна сума, възстановяване на разходи или изплащане на обезщетение на застрахования в случай на застрахователни събития, покрити по договора за застраховка.

Застраховката може да се сключи от физическо лице или от работодател като индивидуална, семейна или групова.

Застраховани могат да бъдат здрави лица на възраст:

 • ​по индивидуален договор – от 14 до 64 г. вкл.;
 • по семейна застраховка – на възраст от 16 до 65 г. за ро­дителите и от над 3 год. възраст за децата, без покритие по риска „Злополука“ за лицата под 14 години;
 • по групова застраховка за сметка на работодател – без ограничение за възраст.

Какво покрива?

Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на РБългария. Срокът е избираем, от 1 до 5 години за индивидуални и семейни договори, и на една година, освен ако не е договорено друго, за груповите договори.

На застрахованото лице или посочените ползващи лица се изплаща обезщетение или се възстановяват реално направени разходи за:

 • Смърт от трудова злополука;
 • Смърт от битова злополука;
 • Трайна неработоспособност (инвалидност вследствие на злополука);
 • Временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие на общо заболяване;
 • Медицински разходи за възстановяване след злополука или общо заболяване.

Избраните от застрахования покрити рискове, се групират в клаузи, както следва:

 • Клауза “А” – включва всички изброени по-горе рискове;
 • Клауза “Б” – включва: смърт от битова злополука; трайна неработоспособност вследствие на злополука; временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • Клауза “С” – включва рисковете: смърт от трудова злополука; трайна неработоспособност вследствие на трудова злополука или професионално заболяване; временна неработоспособност вследствие трудова злополука.

При изключване на някои рискове по желание на Застрахования, Застрахователят прави намаление на застрахователната премия, а при включване на допълнителни рискове със специални условия или добавъци, застрахователната премия се завишава.

Предимства

 • Финансова подкрепа при нужда от ползване на медицински услуги в случай на злополука и заболяване;
 • Компенсиране на загубата на доход при временна неработоспособност от злополука и заболяване;
 • Финансова помощ за близките на застрахования в случай на смърт от злополука.
 • Защита по всяко време на денонощието, независимо дали на работното място или в свободното време;
 • Възможност за избор на покрития според индивидуалните нужди или нуждите на работодателя.
 • Право на данъчни преференции при сключване на договор за сметка на работодателя.

Изплащане на суми:

ЗАД „Асет Иншурънс“ ЕАД изплаща дължимото обезщетение в 15-дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие. Плащания се извършват в следните случаи:

 • на ползващите лица или трето лице /при застраховка върху трето лице/ или на законните наследници – в случай на смърт от застрахователно събитие – определената в застрахователния договор сума;
 • на Застрахования – при трайна неработоспособност от застрахователно събитие – процент от застрахователната сума, равен на процента неработоспособност, установен от ТЕЛК или от Застрахователната Медицинска комисия и посочен в полицата;
 • на Застрахования – при временна неработоспособност вследствие злополука, продължила над 20 дни, като процент от застрахователната сума;
 • на Застрахования – при временна неработоспособност от общо заболяване, като процент от Застрахователната сума:
 • на Застрахования – допълнителни медицински разходи за лечение, предписани от лекуващия лекар, като процент от застрахователната сума.

Coming Soon