Злополука

За кого е предназначена?

Застраховка „Злополука“ предоставя защита срещу застрахователни събития от случаен и непредвидим характер, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица.

Застраховат се здрави лица на възраст между 16 и 65 години. Може да бъде сключена като индивидуална или групова полица.

Какво покрива?

Застраховката покрива застрахователни събития, настъпили на територията на РБългария. Предвижда изплащане на застрахования или на посоченото от него ползващо лице на договорената в полицата застрахователна сума или обезщетение в случай на:

  • Смърт от злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност, вследствие злополука;
  • Временна загуба на работоспособност, вследствие злополука, с продължителност над 20 дни.

Предимства

  • Надеждна застрахователна защита срещу минимална премия;
  • Компенсиране на загубата на доход при временна неработоспособност от злополука;
  • Финансова помощ за близките на застрахования в случай на смърт от злополука.
  • Валидност 24 часа, 365 дни в годината, без значение къде – на работа, в къщи, на път.

Обезщетения

ЗАД „Асет Иншурънс“ ЕАД изплаща дължимото обезщетение в 15-дневен срок от представянето на всички необходими документи за удостоверяване на застрахователното събитие.

Coming Soon